Mogenstrup gl. Grusgrav

D. 18.11.2013 blev der ansøgt om gengravning i Mogenstrup gl. Grusgrav.
D. 26.02.2015 gav Næstved Kommune tilladelse!

 

 

Det rødskraveret på tegningen er gammel tilladelse som er færdig gravet.
Det røde område er markeret som skov.
Det grønne område er markeret som §3 område.

Der blev givet tilladelse til gravning i både det grønne og det røde område.
Næstved Kommune havde ved besøg på §3 området ikke kunne konstaterer overdrevsplanter – besøget fortaget marts 2014!

D. 2.3.2015 påklagede DN tilladelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Indsigelsen blev begrundet med at Næstved Kommune ikke havde besigtiget §3 området på et for overdrev gunstigt tidspunkt. Foråret/sommeren 2015 blev området besigtige af biolog fra DN, der blev udarbejdet artsliste for overdrevsplanter i §3 området. Denne artsliste samt fundliste over svampe og insekter blev brugt som eksempel på hvorfor DN mente at området ikke var undersøgt til bunds!

Natur- og Miljøklagenævnte afviste tilladelsen august 2016, begrundet i utilstrækkelig behandling/undersøgelse af naturværdierne inden for gravetilladelsens område.
Således at Næstved Kommune skulle genbehandle tilladelsen.

d. 14.09.2016 Mødtes Næstved Kommune, Regionen, Ejeren og DN-Næstved i Mogenstrup gl. Grusgrav, for i fællesskab at besigtige området, med det formål at indgå et forlig om hvor der kunne graves.
For DN-Næstved var det alfa og omega at de områder der rummede Orkideer, svampe og var rigt på insekter blev bevaret (og evt. forbedret).
Den stor sø er med stejle sider, og der hav været opfodret ænder, så det bedste for den ville være en mere skrånede søbred, til fordel for padder. Store dele at overdrevet ville alligevel i løbet af en kort periode vokse til i træbevoksning, hvorfor dette område kunne forbedres med en god efterbehandling. Området ved de to små søer skulle bevares og efterfølgende naturplejes. Hele området langs Egemosevej skulle bevares, sammen med det nordlige område ved den stor sø, området langs Egemosevej ville evt. vinde ved plukhugst i skovbæltet, så det blev mere lysåbent.

Ejeren har nu sendt ny ansøgning. Der skal kun graves inden for de gule streger.

Hvilket betyder at de områder som DN har ønsket friholdt for gravning er pillet ud af ansøgningen!
Det er ligeledes aftalt at DN (efter nærmere aftale) må iværksætte naturplejning i området med Orkideer og at der kikkes på evt. plukhugst i skovbæltet.
DN har dog stadig ikke set efterplejningsplanen, men der glæder vi os lidt til ………………