Den 103 meter høje Atterbakke eller Alterbakke som den nogle steder kaldes, ligger i udkanten af et meget bakket landskab, hvor andre højdepunkter også når over 100 meters højde. Fra bakken er der udsigt over dele af dette smukke og varierede landskab. Bakken er Danmarks 153. højeste bakke og Sjællands 10. højeste. Atterbakke er en del af et stærkt kuperet landskab formet under den sidste istid.

Der udføres høslæt på Atterbakke

Hvad er et overdrev?


Et overdrev er et område med lavtvoksende græsdomineret vegetation med klatter af krat oftest forekommende på tør bund, som f.eks. skrænter og bakker uden anden kulturpåvirkning end græsning. Overdrev er blevet en meget sjælden naturtype som bl.a. på grund af landbrugets effektivisering er blevet et sjældent syn. På overdrev skal man have dyr græssende, men antallet af dyr skal nøje tilpasses lokaliteten og arealets størrelse. Eller man kan lave høslæt på stedet. Høslæt betyder at man manuelt eller med specielle maskiner slår græsset på bestemte tidspunkter. Alt græs lægges til tørre på stedet og fjernes derefter fra området.

Flora

Her er små rester af Hedelyng tilbage, men også andre typiske overdrevsplanter f.eks. Fjølsgræs, Blæresmælde, Aftenpagtstjerne, Eng-Kællingetand, Hulkravet Kodriver, Eng-Brandbæger, Håret Høgeurt, Velduftende Gulaks, Muse-Vikke, Due-Skabiose og Blåmunke

Områdets tilstand

Atterbakke blev fredet i 1964, men desværre har det offentlige igennem mange år misligholdt lokaliteten. Holmegaard kommune havde i mange år får som græssede på arealet, men græsningen var for hård ved vegetationen og da dyr også gøder jorden har resultatet ikke været tilfredsstillende.

Efter kommunesammenlægningen overtog Næstved Kommune ansvaret for bakken. I sommeren 2007 og 2008 slog kommunen arealet med en stor maskine som efterlod arealet i en meget ringe tilstand, som det fremgår af billederne fra 2008. I de senere år har en arbejdsgruppe under DN Næstved udført en årlige høslæt i sensommeren i håb om, at få fjernet næring. Derved kan de tilbageværende rester af forskellige overdrevsplanter få en chance for at brede sig igen på hele overdrevet.


Billede fra sommeren 2008, hvor kommunen slog arealet med en stor maskine som efterlod arealet i en meget ringe tilstand.

Grøn Køllesværmer

Grøn køllesværmer findes på både fugtige og tørre biotoper. Det kan være fugtige skovenge og moser eller heder, overdrev og tørre skovlysninger. Den er fundet på Atterbakke.

Larven lever på almindelig syre (Rumex acetosa) og rødknæ (Rumex acetosella), evt. andre arter af skræppe (Rumex spp.).

Arten er stadig relativt udbredt i de meste af landet inklusiv Bornholm, dog ikke på Lolland. Den angives siden ca. 1950 at være forsvundet fra mange lokaliteter på Øerne (Kaaber 1982).