Fredning af Vandtårnbakken

Fredningsnævnet for Sydsjælland har den 2. oktober 2021 truffet afgørelse om fredning af Vandtårnsbakken i Næstved

FREDNINGSBESTEMMELSER

§ 1 Fredningen har til formål
- at sikre områdets naturmæssige og landskabelige værdier under hensyntagen til den historiske baggrund for områdets nuværende udformning. Området er en del af Mogenstrup Ås og indeholder flere sjældne dyre- og plantearter;
- at sikre området som offentligt tilgængeligt rekreativt område; og
- at sikre rammen om en fortsat dynamisk udvikling som rekreativt område -
herunder dels muligheden for at udvikle områdets rekreative indhold og dels
sikre et større naturindhold og øget biodiversitet.

§ 2 Bevaring af området
Fredningsområdet skal bevares som et offentligt rekreativt område med et
højt naturindhold og gode udsigtsmuligheder.
Stk. 2. De fredede arealer skal bevares i deres nuværende tilstand, medmindre en tilstandsændring er påbudt eller tilladt i de følgende bestemmelser
eller tillades ved dispensation efter § 13 - f.eks. i forbindelse med naturgenopretning, naturforbedring eller rekreativ anvendelse.
Stk. 3. Fredningsnævnets godkendelse erstatter ikke nødvendige tilladelser
eller dispensationer, som skal indhentes ved andre myndigheder.

§ 3 Arealernes drift
Driften tilrettelægges, så fredningens formål opfyldes.
Lysåbne naturtyper, herunder særligt overdrev, skal beskyttes og fremmes.
Af hensyn til biodiversiteten vil selvsåede og spredte buske og træer af naturligt hjemmehørende arter som hvidtjørn, ene, vrietorn, benved og eg,
kunne få lov at gro på arealet, men ryddes hvis de danner skyggende bestande. Det samlede terrændække må ikke overstige 5%.
Stk. 2. Områdets beplantning reguleres efter en plejeplan. Busk og træartsvalget skal fortrinsvist være hjemmehørende løvtræsarter.
Stk. 3. Anvendelse af pesticider og gødning er ikke tilladt. Fredningsnævnet
kan dog i særlige tilfælde dispensere til brug af bekæmpelsesmidler.

Læs hele fredningsbestemmelsen her