Idéfase, nyt togværksted i Næstved kommune

I forbindelse med planerne om et DSB værksted ved Fårebakkerne ved den Fredede Mogenstrup Ås er der i øjeblikket idéfase med frist fredag den 17/2 2022.02.15 DN- Næstved fremsender derfor idéer til alternative placeringer af værkstedet.

Idéfase, nyt togværksted i Næstved Kommune


I forbindelse med planerne om et DSB værksted ved Fårebakkerne ved den Fredede Mogenstrup Ås er der i øjeblikket idéfase med frist fredag den 17/2 2022.02.15 DN- Næstved fremsender derfor idéer til alternative placeringer af værkstedet. Vi vil på det kraftigste opfordre til, at man denne gang rent faktisk undersøger indkomne forslag til alternative placeringer.
Kommunen har tidligere oplyst til bl.a. erhvervsministeren, at der ikke er andre mulige placeringer i Næstved kommune med færre naturmæssige bindinger end placeringen ved Fårebakkerne. Det kan undre da der næppe kan findes et areal med flere naturmæssige bindinger. Det oprindelige forslag berører:
• Landzone uden tilknytning til eksisterende byzone (selvom Næstved kommune har fået dispensation fra Erhvervsministeren, til at planlægge i det åbne land på baggrund af en forkert behovsanalyse, der er underkendt i Planklagenævnet,
• Grønt Danmarkskort (selvom kommunen efterfølgende har fjernet denne udpegning),
• En landskabsfredning (selvom kommunen efterfølgende har fået en dispensation),
• Åbeskyttelseslinje (Naturbeskyttelsesloven),
• Skovbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven),
• §3 (Naturbeskyttelsesloven),
• Bilag IV-arter (selvom kommunen vurderede, at det ikke er et problem, allerede inden de sidste flagermusundersøgelser var udført) og
• Artsfredning (der beskytter mod opgravning af orkidéer, men ikke at man ødelægger deres voksested).
Selvom vi i DN ikke mener det er DNs ansvar at komme med anbefalinger om, hvor så stort et anlæg skal ligge, har et hurtigt kik på kort afsløret, at der er meget færre naturmæssige bindinger på:
• Et areal mellem Mogenstrup og Lov ved den eksisterende jernbane, her er der INGEN naturmæssige bindinger bortset fra landzone, men arealet ligger (modsat arealet ved den fredede Mogenstrup Ås) i tilknytning til eksisterende byzone. Arealet er på en lige togstrækning og på forholdsvis plant terræn og derfor sammenligneligt med det oprindelige forslag.
• Et areal syd for Lov, samme historie, men en anelse mere kuperet.
• Nord for Glumsø, her ligger i forvejen et gammelt spor syd for Tyvelse,
• Eksisterende erhvervsområde i byzone omkring Øverup. Her berøres to vandhuller (§3), men i sammenligning med den ønskede placering ved Fårebakkerne, er denne løsning “billigt sluppet” for naturen, idet der let kan laves erstatningsbiotoper (eneste udfordring her er topografien, der vil betyde jordarbejder).
• Endelig må DN pege på, at anlægget jo kan placeres udenfor Næstved Kommune. DSB er en landsdækkende virksomhed og har vel behov for at lægge værkstedet, hvor der er mest brug for det. Det skulle man tro ville være omkring Ringsted, hvor der er væsentlig større trafikmængde for tog, og der desuden for nyligt er udvidet med ekstra spor via Køge, og planer om niveaufri udfletning. Der er flere velegnede steder omkring Ringsted med færre og mindre naturinteresser, der vil blive berørt.
En ny VVM bør belyse alternativerne ordentligt. Miljøvurderinger er til for at facilitere den bedste beliggenhed og udformning i forhold til økonomi, borgerne, naturen og miljøet. Den første VVM indeholdt ikke en analyse af alternativerne. Heldigvis trak Miljøstyrelsen sin miljøgodkendelse tilbage, da der var problemer med plangrundlaget (se Planklagenævnets afgørelse af 23/12 2021) og VVM-processen skal gå om. Så NU har vi alle (DSB, Næstved Kommune, borgere m.fl.) chancen for at få en ordentlig vurdering af alternativer, der ikke har lige så vidtrækkende konsekvenser for natur og landskab.
Dette forventer vi i DN vil ske! Vi forventer at få en forklaring på, hvorfor værkstedet ikke skal ligge, der hvor der er mest togtrafik. Og det går ikke igen at påstå, at der er færre naturmæssige bindinger ved området ved Fårebakkerne, når dette ikke er sandt.
Bliver alternative placeringer ikke ordentligt undersøgt, vil DN klage over dette. Vi mener at have en god sag, særligt fordi, det står klart og tydeligt i VVM, at alternativer skal belyses. Placeringen ved Fårebakkerne berører desuden yngleområder for bilag IV-arter. Ifølge habitatdirektivet må der ikke være nogen rimelig videnskabelig tvivl om, at bestande af disse arter ikke skades, og dispensation kan kun meddeles, hvis der er store samfundsøkonomiske interesser på spil, OG DER ER IKKE ALTERNATIVER. Der er med andre ord også et problem i forhold til habitatdirektivet, hvis der ikke undersøges alternativer.

Med venlig hilsen

DN-Næstved