Pressemeddelelse

Solceller ved Gavnø

I forbindelse med planerne om at opsætte et 120 ha stort solcelleanlæg omkring landsbyerne Rettestrup, Svenstrup og Vejø tæt ved Gavnø har DN Næstved udsendt nedenstående pressemeddelelse.

Danmarks Naturfredningsforening går selvfølgelig ind for vedvarende energi og mener, at hovedparten af fremtidig dansk energiforsyning skal produceres på basis af vedvarende energi.

Men vi skal ikke glemme hensynet til påvirkningen af natur og landskab. Selvom vind og sol er fossilfri energi, så er det vigtigt at huske på, at sådanne energianlæg ikke må opstilles på bekostning af naturhensyn. Dette gælder både for opsætning af kæmpevindmøller, der ikke må kunne udgøre en fare for truede dyrearter som fredede flagermus og rovfugle, og for etablering af større solcelleanlæg, der skal ske under hensyntagen til landskabelige værdier.

Danmarks Naturfredningsforenings Næstved-afdeling er derfor betænkelig ved ønsket om at opsætte solceller på et 120 ha stort areal i det smukke landskab omkring Gavnø, Vejlø og fjordlandskabet, som Næstved Kommune så sent som i kommuneplanen fra 2017 har betegnet som et bevaringsværdigt og større sammenhængende landskab og som ligger nær to Natura 2000-områder.

Solcelleanlæg er i den størrelsesorden er tekniske anlæg, der ikke hører hjemme i det åbne landskab, men derimod bør placeres i eller nær industriområder og infrastrukturanlæg.

Danmarks Naturfredningsforenings Næstved-afdeling opfordrer Næstved Kommune til at udarbejde en helhedsplan for opstilling af solcelleanlæg i Næstved kommune, og dette bør naturligvis ske med respekt for naturmæssige og landskabelige udpegninger og beskyttelsesværdier.

Næstved Kommune er planlæggende myndighed - også for kommunens energipolitik. Dette er så stor og vigtig en opgave for vores fælles fremtid, at det ikke kan overlades til eventuelle jordbesidderes ønsker.

 

Med venlig hilsen

Erica Mangor Heyckendorff

Formand for lokaldeling Næstved
Danmark Naturfredningsforening