Danmarks Naturfredningsforenings formål er:

  • At oplyse om naturen
  • At pleje naturen
  • At beskytte naturen mod indgreb
  • At kæmpe for et sundt miljø og bæredygtigt samfund

Danmarks Naturfrednings arbejde rummer således hele spektret – populært kan man sige: fra bille til biodiversitet, fra lup til det helt store perspektiv. Dette brede felt afspejler sig i dagligdagen lokalt i Næstvedafdelingen.

Årets arrangementer

Vore arrangementer er oplysning om naturen i hyggeligt selskab med andre interesserede. Deltagerantallet på arrangementerne har været skiftende fra 5 til 80 deltagere, og der er altid plads til flere på en dejlig tur i naturen, måske endda med le i hånd, i godt selskab.

I det forløbne år afholdt vi følgende naturarrangementer: Ørnetur på Enø, Vandretur ved Brødebækken på Skovens Dag, Fugletur ved Gødstrup Engsø, De Vilde Blomsters Dag på Enø, Sommerfugletur ved Næstved Øvelsesplads, Flagermustur ved Herlufsholm og Naturens Dag - for hele familien.

miljøsiden har vi afholdt affaldsindsamling omkring Enø. Derudover har vi arrangeret naturplejearrangementer: Naturpleje i Holmegårds Mose med Naturstyrelsen og Høslæt på Atterbakke.

 

Fra Skovens Dag den 6. maj 2018 i Denderup Vænge

Mindeord om Niels Westergaard Knudsen

Niels Westergaard Knudsen, som gennem årene har været dybt involveret i naturplejen af Atterbakke, gik desværre bort i 2018 og dermed forsvandt en vigtig tovholder for plejen af området.

Ikke så mange kender Atterbakke ved Dysted og holder pause på denne paradisiske plet med lavt voksende, lyskrævende overdrevsplanter. Kommunen registrerer derude og Niels Westergaard Knudsen supplerede med sine registreringer; 196 arter er indtil nu fundet, bl.a. Pimpinellekøllesværmer, Seksplettet Køllesværmer og Almindelig Blåfugl.

I år blev der holdt høslæt i begrænset omfang. Næste år fortsætter vi naturplejen i det sædvanlige omfang, og håber på opbakning fra kommunen.

 

Adgangen til naturen

Behandlede sager

Vand har på flere måder været på dagsorden i Næstvedafdelingen. Naturgenopretning af vandhuller, åer og søer er gode eksempler og tiltag, der desværre også skaber splid mellem naboer. DN Næstved har forsøgt at stå naturen bi i disse sager.

Og når vi nu er ved naboer og de konflikter, der kan opstå, så har adgangen til skoven og nedlagte skovstier været et andet  tilbagevendende tema, som vi har forsøgt at gå ind i. Bogstaveligt talt.

Med denne lidt konfliktfyldte tilgang nærmer vi os det, der også er DN arbejde: At håndtere de sager, der kommer ind. At beskytte naturen mod indgreb.

Der kommer vel omkring 100 om året bare fra Næstved Kommune til lokalafdelingen i Næstved. Vi når ikke i dybden med alt og må nogle gange prioritere hårdt. Samtidig er vi meget bevidste om, at det er netop her DN kan gøre sit til at beskytte naturen:

  • Dels ved, at DN har mulighed for at foreslå fredning.
  • Dels ved, at DN har klageret til de fleste sager, der behandles af myndigheder, og som kan påvirke naturen.

I 2018 er ikke rejst fredningssager i Næstved Kommune. Men der foreligger et forslag fra DNs hovedkontor for nye, nationale Natura 2000-områder med udpegningsgrundlag i Bredøret Flagermus. Netop Sydsjælland har områder med stor artsrigdom og forekomst af Bredøret Flagermus: I Næstved Kommune Humlebjerg-Rådmandshaven nær Næstved by, Fladså Banke i syd og Denderup Vænge (delvis Faxe Kommune) og Bækkeskov i øst. Det er jo ganske spændende at følge, om og hvornår disse områder kommer med i det gode Natura 2000-selskab.

Dette leder over til nogle af de indsigelser og høringssvar DN Næstved har indgivet – ikke mindst på opfordring fra DN-medlemmer.

 

TORPE MOSE

Næstved Kommune deltog med bistand fra DN Næstved i DNs sommerfugleprojektkonkurrence med et projekt rettet med Engperlemorsommerfuglen i Torpe Mose. Vi vandt ikke, men vi fik en fin kontakt til lodsejer. For naturpleje giver gode vilkår for de værtsplanter som sommerfugle ynder. Vi håber på et godt samarbejde om naturplejen på stedet fremover.

 

DE STØRRE SAGER I 2018

I 2018 har DN Næstved reageret på fire store sager:

  • Planen om opsætning af store vindmøller ved Sparresholm
  • Planen om et stort solcelleanlæg øst for Gavnø
  • Baltic Pipe: Forslag til en gasrørledning gennem kommunen.
  • Kommunens forslag til turismetillæg med bl.a. nye sommerhusområder.

Der har det forløbne år været et politisk pres på den ret som Danmarks Naturfredningsforening, som eneste private organisation, har til at rejse fredningssager over for fredningsnævnene og Naturklagenævnet. Dette kan jo kun afspejle, at DN har indflydelse. Og dét giver mening, når sagslisten bliver lidt lang i DN Næstveds mailboks.

 

Vindmølleplacering - en af sagerne i 2018

Planer for 2019

Hvis vi skal kigge ind i det kommende års arbejde, så vil vi gentage flagermusturen, som appellerer til hele familien – i hvert fald hvis man ikke skal for tidligt i seng! Det er vældigt interessant ved hjælp at lyttebokse at kunne høre, hvordan de små dyr navigerer ved lyd og ekkolodslignende registrering af omgivelserne – skrig , som vi ellers ikke kan høre.


Flagermus er ikke alene om at være fredet dyreart i kommunens østlige del. Vi har for ganske nylig fået oplyst af DN Faxe, at der er fundet den fredede Hasselmus i nye områder, altså udover dem der blev fundet ved VVM for rute 54 (motorvejen Næstved-Rønnede).

Faxe og Næstved er fælles om skovene i øst, som danner Skovbåndet fra Gisselfeld via Denderup Vænge og Bækkeskov og næsten ned til Præstø Fjord. DN Faxe har lagt hasselmusreder ud og opfordrer os til at gøre det samme i vores del af skovene. Hvis nogen er interesseret i at være med i dette detektivarbejde og registreringsarbejde er de velkomne til at kontakte os herefter. Desværre er
der jo et vindmølleprojekt i spil i samme område, vi må se hvordan det ender. Flagermusene kan i hvert fald ikke lide møllerne.

Hele problematikken omkring solcelleanlæggene kommer vi heller ikke udenom det kommende år.

Heldigvis har vi et godt samarbejde  med Hovedbestyrelsen og Samrådet, og arbejder på opbygge det til vore nabo-DN- afdelinger. ”Ulykkerne”, de store infrastruktur- og energiprojekter, sker ofte ved kommunegrænsen, hvor opmærksomheden måske er lidt svækket. Det vil vi forsøge at ændre. For hvorfor skal tekniske anlæg og energiprojekter placeres i smukke landskaber og ikke i industriområder, nær de byer som er de største aftager af den energi, de producerer?

Vi vil ikke kun være hasebidere og krakilske kritikere, men også gerne formidle succeshistorier - som vi håber Torpe Mose bliver i blandt. Fokus vil være at sikre biodiversitet og målet at øge den. Fx ved høslæt, som giver muligheder til flere sommerfugle, vilde bier og skaber økologiske korridorer, som nok snarere burde kaldes biodiversitetskorridorer. Atterbakke har allerede haft en del udløbere i Sparresholmområdet, hvor folk har omlagt marker og enge til høslæt.

Måske skulle vi overveje en Naturpris, nu Næstved Kommune har fået en arkitekturpris? Få udpeget de Evighedstræer, vi så gerne vil passe på, før de går heden.

Frem for alt vil vi fortsætte med at tilbyde arrangementer og forsøge at være til stede i medlemmer og borgeres opmærksomhed. Og ønsker at sikre, at alle områder af kommunen er dækket af naturopmærksomhed. Men vi mangler folk i syd og vest, samt ved kysten i øst. Opgaverne og idéerne er mange, men bliver kun til noget, hvis vi er mange nok.


4. oktober 2018


Erica Mangor Heyckendorff
Formand, Lokalafdeling Næstved
Danmarks Naturfredningsforening