Først vil jeg gerne præsentere, de mennesker som er involveret i DN Næstved, enten som ad hoc eller som medlem af bestyrelsen.

 • Ad-hoc-aktive: Hanne Juul Dam, Kurt Ramskov Laursen, Steen Knarberg og Hilbert Andersen.
 • Bestyrelsen: Merete Løvstad, Rasmus Jensen, John Bang Jørgensen, Henriette Garborit, Rune Larsen og Erica Mangor Heyckendorff.

Derudover er der folkene i Enøgruppen, på Atterbakke og Kristian Gramstrup. Og jeg vil benytte chancen til at sige tak til jer alle for et godt år.

Fredninger

2019 startede med et Fredningsevent, den 20. januar i de fredede Fårebakker.

Baggrunden var at Danmarks Naturfredningsforening har ret til at rejse – dvs foreslå – fredninger. Politiske vinde var imidlertid begyndt at problematisere dette – måske ud fra den misforståelse, at DN også havde ret til at frede. Det er dog ikke er tilfældet.

DN fejrede retten til at rejse fredninger landsdækkende, og lokalafdelingen i Næstved valgte at lægge eventet i de fredede Fårebakker på Mogenstrup Ås. Mogenstrup Åsen er samtidig et af de bedst kendte landskabstræk i Næstved Kommune - sammen med Tystrup-Bavelsesøerne og Holmegårds Mose. Der var et flot fremmøde, og TV Øst bragte et indslag fra arrangementet.

Længere oppe, på den bynære del af Mogenstrup Åsen, er fredningen af Vandtårnsbakken til gengæld nu ved at være på plads. Som jeg nævnte, kan Danmarks Naturfredningsforening rejse fredninger, men det kan kommunerne også.

Teknisk Udvalg havde behandlet DN Næstved henvendelse vedr. en mulig fredning af Vandtårnsbakken og gav i januar administrationen i Næstved Kommune mandat til at indgå i en forhandling med Danmarks Naturfredningsforening om et formelt fredningsforslag af Vandtårnsbakken. Sagen er nu så langt, at Fredningsnævnet har offentliggjort fredningsforslaget og afholder en offentlig høring af det. Og det er vi jo glade for.

Det er vigtigt for mig her at påpege, at retten til at rejse fredninger ikke kan bruges som et ”våben” til at bevare et område mere generelt eller til ”brandslukning”, hvis noget trues. Kun fredningsforslag, som rummer et rigt naturindhold eller omfatter et særligt naturområde, vil kunne have en chance, når de mange forslag tages op i Fredningsnævnet.

Den nuværende fredning af Fårebakkerne kommer jeg tilbage til senere.

Fra fredningseventen i Fårebakkerne, den 20. januar 2019.

Arrangementer

Vi har også i år afholdt en del arrangementer. Godt gået, når man tager i betragtning, at vi er en forholdsvis overskuelig skare i bestyrelse og ad hoc. Men også i det hele taget godt, for disse arrangementer er en væsentlig del af, hvad DN er. DNs DNA, hvis vi skal fortsætte bogstavslegen.

 • I februar var der den årlige ørnetur på Enø med John.
 • I marts var det Enøgruppen, der afholdt affaldsindsamling på Enø  med særligt fokus på kysten. Der er efterhånden flere organisationer, der holder affaldsindsamlinger - DN er nu kun en af dem, men godt for det! Der er nok at samle op.
 • I april var der naturpleje i Holmegård Mose. Det var Rune, der tog sig af det.
  Vi er så heldige i Næstved Kommune at have den store fredede Holmegårds Mose inden for kommunens grænser, og Kbh Universitet plejer at møde talstærkt op. Vi vidste dog på forhånd, at de ikke ville komme i år, alligevel var der et flot fremmøde. Vi håber at se flere til april – også lokale - for der er altid brug for hænder til en dejlig dag i mosen med le og spade i hånden.
 • Midt i maj var der den årlige fugletur til Gødstrup Engsø ved Poul Stahlschmidt fra Enøgruppen.
 • Vi plejer at ligge lidt stille med arrangementer henover sommeren, men sådan var det ikke i år. Kurt arrangerede sidst i juli sommerfugletur på det militære øvelsesterræn ved Kalbyris. Og der kom rigtigt mange. (52)
 • 24. august er International flagermusdag. Næstved Kommune har en del, også sjældne flagermusarter, fx i Rådmandshaven ved Herlufsholm og i den østlige del ved Sparresholm og Bækkeskov.
  Henriette arrangerede en tur til Herlufsholm, hvor man gik rundt med lyttebokse og identificerede arterne.DN Næstved har nu tre lyttebokse, og det er ikke sidste gang vi skal ud og lytte på flagermus. Det er ganske sjovt for både børn og voksne.
 • Nogle dage senere var der høslæt på Atterbakke ved Hanne. Atterbakke ligger mellem Størlinge og Dysted og er en fredet bakketop - en lille perle - i Næstved Kommune. Igennem 15 år har DN slået med le derude for at give lys og luft til sårbare vækster. Og dem er der mange af. Faktisk er stedet i månederne maj, juni og juli en paradisisk plet.
  Vi opfordrer flere til at besøge det fredede område og nyde det Derfor arbejder vi i øjeblikket på, at kommunen opsætter et skilt og en informationsplade, der fortæller om stedet og gør opmærksom på, at der er offentlig adgang.
 • Og derefter, 1. september, gik turen igen til Holmegaards Mose, men nu på en brændevinstur med Rune.
 • Naturens Dag den 8. september faldt i år på dagen efter Foreningernes Dag. Heldigvis havde mange også lyst til at komme i Rådmandshaven denne dag. DN havde arrangeret Naturens Dag i samarbejde med Natur & Ungdom, omkring hvis tipi arrangementet udfoldede sig. Her blev både store og små udfordret med naturbanko og jagt efter kriblekrable-dyr, som man efterfølgende kunne holde væddeløb med. Ovenpå "anstrengelserne" kunne man nyde pandekager bagt over bål.
 • Og John rundede af med endnu en fugletur den 15/9.

Men vi har ikke kun holdt arrangementer i det fri.

 • Torsdag, den 14. marts, holdt Kurt foredrag om Sommerfugle i Næstved Kommune ved Kurt Ramskov Laursen her i Frivilligcenter Næstved. Der var pænt fremmøde, og med de fine fotos tog vi alle forskud på, hvad sommeren måtte bringe af arter her i kommunen.
 • Vi var spændt på, hvor mange der mødte op en varm majaften, hvor DN Næstved på initiativ af Enø Naturgruppe holdt borgermøde på Grønnegade Kaserne om, hvordan vi sikrer vores drikkevand.
  Oplægsholder var Walter Brüsch, geolog og seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening. Der var et fint fremmøde, og hvis jeg skal sige noget sammenfattende, så - til trods for at Næstved Kommunes drikkevand sådant set er i orden på grund af vores undergrunds opbygning - så er det en sårbar resurse, som kommune og vandværker skal passe på, ikke mindst i de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO’er.

Som det fremgår, så har arrangørerne enten et godt kendskab til et bestemt naturområde eller en bestemt art, som formidles til dem der deltager på turene. Eller der er tale om naturplejearrangementer, hvor deltagerne gør et stykke konkret (fysisk) arbejde for naturen.

På den måde overholder vi DNs formålsbeskrivelse om naturbevarelse og formidling.

Fra sommerfuglenturen i juli på Næstved Øvelsesplads.

Sager

Bestyrelsesarbejdet i DN omfatter også at holde øje med hvilke sager, der rører sig og kommer i høring i kommunen. Der er stort og småt, og sager der måske i sig selv er små, men til gengæld så principielle, at vi må reagere.

Ikke mindst i forhold til de forskellige beskyttelseslinjer, hvor vi oplever, at der tages meget let på dem. Mange, især energiprojekter, udvikles allerede fra første idéudkast på trods af dem: Skovbyggelinjen, Strandbeskyttelseslinjen, Fortidsmindebeskyttelseslinjen, Sø og Å-beskyttelseslinjen. Det drejer sig fx om solceller i Nylandsmose, DSB-værkstederne ved Fladsåen (og Fårebakkerne), vindmøller ved Sparresholm, en minkfarm ved Tystrup-Bavelsesøerne, stendiger der fjernes eller ødelægges, bygninger der opføres for tæt på kysten. Dette blot et udpluk. DN Næstved forsøger at være på stikkerne og komme med udtalelse i debatfaser og indsigelse, når og hvis sagerne når så langt.

Og for at erindre, hvad disse beskyttelseslinjer går ud på – for de tjener alles ret til landskabet og kysten, ikke mindst floraen og faunaens:

 • Strandbeskyttelseslinjen: Formålet er at sikre at arealerne nær kysten friholdes for indgreb, der ændrer der nuværende tilstand og anvendelse. Arealer som er omfattet af strandbeskyttelseslinjen skal bevares så uberørt som muligt.
 • Skovbyggelinjen: For at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet og for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv forløber der en skovbyggelinje i en afstand af 300 meter fra skoven.
 • Fortidsmindebeskyttelseslinjen: at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer, herunder at sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Beskyttelseszonen forløber 100 meter fra fortidsmindets ydergrænse.
 • Sø- og åbeskyttelseslinjen: For at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder for dyre- og planteliv forløber der en sø- eller åbeskyttelseslinje på 150 m fra visse søer og vandløb.
Solceller og vedvarende energi fyldte i årets sager.

Høringer

Det forgangne år er vi kommet med flere høringssvar, bemærkninger og bidrag til debatfaser.

Fx vedr. Baltic Pipe, hvor vores tilgang er, at der med projektet igangsættes en enorm investering i en fossil løsning, hvor vi finder, at pengene var langt bedre brugt på grøn omstilling til vedvarende energi og forskning heri.

På samme vis ser vi et paradoks i at der planlægges opstillet solcelleanlæg i Nylandsmose, som er opdyrket, men udpeget som et lavbundsareal, der er velegnet til genopretning som vådområde. Her har DN fremhævet overfor kommunen i debatfasen, at netop udtagning af lavbundsjorder kan give et væsentligt bidrag til at binde kulstof i jorden, og dermed på sigt nedbringe CO2-niveauet i atmosfæren og samtidig vil det nedbringe den næringsstofudledning, der i dag sker fra arealet. Dette er klimatiltag, som kan netop ske i et lavbundsområde som Nylandsmose, og samtidig til stor glæde for friluftslivet og naturen - fx er den gamle mølle lige blevet sat i stand som naturbase - mens solceller kan opstilles så mange andre steder.

Danmarks Naturfredningsforening støtter vedvarende energi, men disse energianlæg skal også placeres og udformes, så der tages hensyn til landskabet og naturværdier. Hvor er logikken i næsten altid at opføre sådanne projekter i landområderne og ofte tæt på værdifuld natur? Hvorfor ikke i eller tæt på de områder, hvor energien skal bruges? - hvor der i forvejen er større tekniske anlæg og infrastruktur, f.eks. langs motorveje, i tilknytning til industriområder o.lign.?

På samme vis er vi meget bekymrede over og kritiske i forhold til DSBs planer om at lægge store værksteder for foden af de fredede Fårebakker på Mogenstrup Åsen. Netop ved Fårebakkerne markerer Mogenstrup Åsen sig i særlig grad, som et markant stort og højt, landskabeligt element i kontrast til det flade Fladså Løjed. Danmarks Naturfredningsforening Næstved (DNN) anbefaler derfor på det kraftigste, at DSB finder et andet sted for sine planer om at anlægge værksteder og kørearealer for tog end langs et naturfredet areal og en åbeskyttelse. Projektet omfatter ikke fredningen, men vil i allerhøjeste grad påvirke de fredede arealer.
Det handler om arbejdspladser, men hvorfor skal natur og landskab altid betale?

Vi følger disse sager – og flere andre. Fx arbejder vi i øjeblikket med problematikken omkring adgangen til Enø Overdrev.

Udvidet bestyrelse

Vi har således nok at kæmpe imod og ikke mindst kæmpe for. Vi vil derfor gerne invitere indenfor og udvider bestyrelsen fra de nuværende 6 til 9, hvis der er mulighed for det her i aften. Man kan også melde sig som suppleant, hvis man gerne først vil se, hvad der foregår i bestyrelsen eller ad hoc.

Dette vender jeg tilbage til her om lidt, hvor et bestyrelsesmedlem, Henriette og så vil fortælle om hendes vej ind i DN Næstved.

Tak for ordet. Er der nogen, der har spørgsmål, så er de velkomne.

 

17. november 2019

Erica Mangor Heyckendorff
Formand, Lokalafdeling Næstved
Danmarks Naturfredningsforening