Høringssvar

Glumsø

Klage over byggeri af sauna ved Glumsø

Klage over dispensation til opsætning af sauna indenfor søbeskyttelseslinjen omkring Glumsø Sø

 

Danmarks Naturfredningsforening, DN Næstved og DN Sekretariatet, påklager hermed endeligt Næstved Kommunes dispensation á 15. januar 2021, idet foreningen indgav en foreløbig klage før klagefristen. Danmarks Naturfredningsforening finder, at dispensationen hviler på privatøkonomiske hensyn, ligesom hensynet til søens naturlige omgivelser og naturlige dyre- og planteliv er trådt i baggrunden. Desuden er foreningen bekymret for dispensationens mulige præcedensskabende effekt i såvel Næstved Kommune som omkring større søer generelt.

Indledningsvist vil DN påpege, at en offentlig forvaltnings dispensation fra gængs lovgivning yderst sjældent indledes med en overskrift som ”du har fået dispensation til at” og derefter et ”kære NN, vi skriver til dig for at meddele dig”. Det klæder ikke et begunstigende forvaltningsakt, at være så vennesæl i sin udformning, idet det stiller naturligt spørgsmålstegn ved upartiskheden i forvaltningen. Ved en hurtig gennemgang af Næstved Kommunes afgørelser kan DN afklare, at der ikke er tale om særtilfælde, men heller ikke en decideret regel. 

Naturbeskyttelseslovens § 16 – sø- og åbeskyttelseslinjen – administreres relativt restriktivt af Miljø- & Fødevareklagenævnet, hvilket senest er fastslået i en afgørelse fra Lemvig om placering af et minivådområde, der ønskedes placeret indenfor søbeskyttelseslinjen af Nørrevese gengivet i sagen 20/00419. Beskyttelsen har til formål, at sikre såvel de landskabelige omgivelser til vores større søer, som at sikre søernes naturlige dyreliv en relativt uforstyrret søbred. Med den øgede rekreative udnyttelse af vores fælles natur til flere og flere formål, skal ønsket om mere rekreativ udnyttelse altid afvejes mod formålet med beskyttelseslinjen.

I den aktuelle sag omkring Glumsø Sø bemærker DN indledningsvist, at Glumsø Sø er rimeligt forskånet for skæmmende indretninger. Søen er et yndet rekreativt mål med fin gå- og løbesti hele vejen rundt. Naboskabet til en kendt jordforurening på tidligere Glumsø Spånpladefabrik, der lukkede i 2000, er med nedrivningen i 2018 en visuel lettelse og løft af omgivelserne. Derudover findes der kun Glumsøs renseanlæg som ikke-naturlig nabo til søen. Søens øvrige omgivelser er i det væsentlige § 3 beskyttet natur, ligesom søbeskyttelseslinjen er uindskrænket 150 m hele vejen rundt om søen. I Glumsø by er sammenhængen mellem søen og byen sikret med det gamle ”anlæg”, der er tegnet af landskabsarkitekt C. Th. Sørensen i 1930'erne og betegnes som unikt i dispensationen.

Saunaen er tiltænkt en placering i netop dette anlæg.  Saunabygningen har en markant størrelse, da den er er 36 m2 (8x4,5 m) og ca. 3 m høj. Dermed vil den dominere det ret uforstyrrede landskabsindtryk og hindre det frie udsyn ud over Glumsø Sø, samtidig med at saunaen vil skæmme den visuelle oplevelse af Glumsø Sø fra store dele af stisystemet rundt om søen inklusiv ”Den ovale Have”.

Derudover er saunaen kun tiltænkt en begrænset skare, vinterbadeforeningen, og dermed ikke almenvellet. Dispensationen til saunaen vil desuden kunne danne en uheldig præcedens i forhold til lignende sager og man kan sagtens forestille sig, at der inden for en kort årrække vil blive ansøgt om toilet/omklædnings-faciliteter og bedre parkeringsmuligheder.

Danmarks Naturfredningsforening finder endvidere ikke, at der i tilstrækkeligt omfang er blevet afsøgt tilstrækkeligt med alternative placeringsmuligheder - blandt andet placeringen indenfor eller op til eksisterende renseanlæg, hvor vejadgangen er ganske ugenert.

I øvrigt anser DN den gamle tinglyste deklaration fra 1932 som sammenlignelig med en egentlig fredning, der ville kræve en fredningsdispensation forud for en placering af en større sauna. Som argument for placeringen indenfor søbeskyttelseslinjen angives der desuden, at ”bygningen [øger] søens rekreative værdi for nogle borgere”. Det er et standpunkt. Men det har ingen som helst relevans i forhold til administrationspraksis, og burde derfor heller ikke være fremhævet i Næstved Kommunes dispensation. En god forklaring på de noget divergerende forhold i selve afgørelsen kan findes i det forhold, at forvaltningen indstillede til et afslag på ansøgningen, som blev behandlet på Plan- & Erhvervsudvalgets møde mandag den 11. januar 2021. Det fremgår ikke af referatet, at udvalget nedstemte forvaltningens indstilling: https://dagsordener.naestved.dk/vis?id=ea4db50d-373c-4bf6-818a-409bdb56c5d2&fritekst=sauna . Men det må nødvendigvis være forklaringen.

På denne baggrund ønsker Danmarks Naturfredningsforening hermed at Miljø- & Fødevareklagenævnet ændrer Næstved Kommunes politisk motiverede dispensation fra søbeskyttelseslinjen til et afslag.

 

Venlig hilsen

Jan Pedersen                                                                                                                                                                                   
Natur- og råstofkonsulent                                                                                                                          
Biolog i DN Sekretariatet       

og

Rune Larsen
Formand for DN Næstved