Jeg vil gerne starte med at præsentere medlemmerne af bestyrelsen fra det forgangne år: Jan Vang-Ahlgren, John Bang Jørgensen, Rasmus Jensen, Steen Knarberg, næstformand Henriette Gaborit og Formand Rune Larsen.
Suppleanter til bestyrelsen har været Mette Brammer

Derudover har vi flere aktive folk som, især i arrangement gruppen har været utroligt flittige med at arrangere guidede ture, høslæt og foredrag. Vi har i dette år næsten haft 20 forskellige arrangementer, hvilket er en utrolig arbejdsindsats der er gjort i arrangementsgruppen.

Vi har heldigvis også flere og flere som bidrager med forskellig støtte til bestyrelsens arbejde. Det gælder f.eks. deltagelse i naturpleje, praktisk hjælp, oplysninger om nye tiltag fra kommunen eller private lodsejere, følge med i dagsordner og referater fra kommunens udvalg og byråd eller aktive medlemmer som bidrager med spændende nyheder om fund af dyr og planter, som registreres på forskellige naturbaser.

Stadig flere og flere henvender sig til DN Næstved for at få rådgivning eller støtte, når f.eks. borgere oplever at Naturbeskyttelsesloven ikke bliver overholdt.

Vi har også fået skrevet en medlemsfolder, som fortæller om DN Næstved. Den uddeles ved arrangementer og bliver tilgængelig på biblioteker m.m.

En ny tradition i bestyrelsen er også at vi inviterer alle aktive medlemmer på et par årlige udflugter, som kun annonceres internt mellem bestyrelsen og de aktive medlemmer. Udflugterne bliver ofte planlagt lidt spontant og foregår ganske uformelt. Vi ser gerne at man tager sin ægtefælde med, eller andre familiemedlemmer med på turen og har man hund er den også velkommen.

Bestyrelsen har været til møde med fredningsnævnet i følgende sager: ansøgning om dispensation om hus ved Tystrup-Bavelse sø, fredning af Denderup Vænge, fredning af Næstved Øvelsesplads, ansøgning om dispensationer vedr. skydebaner ved Rønnebæk og Fensmark Skov og ansøgning om dispensation vedr. madpakkehus ved Holmegård Værk. 

I Holmegaards mose har vi igennem mange år haft et godt samarbejde med Naturstyrelsen om naturgenopretningsplanen som blev vedtaget i 2007. Langt om længe ser det ud til at de fleste opgaver er blevet løst.

DN Næstved har fået opbygget et mere uformelt samarbejde med medarbejdere fra naturforvaltningen (Vand & Natur) i Næstved kommune. Vi ser frem til fortsat at mødes formelt i forskellige fora, men også gerne med flere mere uformelle  kontakter og møder.

Tak for indsatsen i år til alle og med håb om at vi alle sammen fortsætter arbejdet i det nye år og gerne med endnu flere aktive folk. Vi kan tilbyde mange forskellige spændende frivillige opgaver for eventuelt nye medlemmer. Det kan f.eks. være at teknisk assistance til hjemmesiden, forfatte nyhedsbreve, bidrage med praktiske opgaver ved arrangementer, fotografering til hjemmeside, nyhedsbreve og Facebook.

Frivillig naturpleje på Fruens Plantage. Der fjernes den invasive gyvel og den giftige brandbæger (af hensyn til fårehold)

 

Danmarks Naturfredningsforening har altid været fortaler for at få folk ud i naturen og har igennem tiderne ført mange kampagner for udelivet. Og det har en rigtig beslutning og har været medvirkende til at øge folks interesse og opmærksomhed for naturen. Men vi er nået til et punkt hvor den såkaldte Outdoor turisme er blevet til et kommercielt foretagende ivrigt støttet af staten og kommunerne - det gælder om at lokke turister til vores by, fordi det støtter den lokale økonomi. Naturen er ved at blive en kulisse for sportsaktiviteter og turisme, uden hensyntagen til hvor meget naturen kan rumme.  Mountaincykelryttere fræser frem og tilbage i vores natur, speedbåde lægger til kaj midt i naturreservater, der arrangeres natløb med kraftige pandelamper i skove, der  arrangeres events ved naturbaser med høj musik fra eldrevne generatorer og der presses flere overnatningsmuligheder ind i eksisterende naturbaser. Med borgmesterens velsignelse blev i 2021 der planlagt motocrossløb i et delvist fredet og beskyttet naturområde. Vi mener i DN Næstved at det er nødvendigt at overveje hvor belastet de forskellige naturområder er blevet og derfor har vi i vores lokale bestyrelse arbejdet for at Outdoorturismen ikke løber helt løbsk.
Sammen med en række forskellige andre lokalbestyrelser har DN Næstved taget initiativ til at forsøge at få DN til at indtage en mere kritisk og tidsvarende holdning til de mange nye udendørsaktiviteter. Du kan læse vores fælles brev til DNs præsident, direktør, hovedbestyrelse og alle lokalafdelinger:
Læs bekymringsbrevet

I Fruens Plantage er skoven blevet inddelt i stille og aktive zoner. Det er langt fra nogen god løsning, men dog et fremskridt fra tidligere, hvor motainsbikecykler kørte på kryds og tværs i hele skoven.
Kommunen har fjernet pyntegrønt-plantagen i skoven, som rummede meget lidt biodiversitet og har erstattet området med åbne arealer, hvor der kan etableres noget der minder om den oprindelige overdrevsnatur, som har været på toppen af Fruens Plantage. Området er allerede indtaget af et fårehold som fremover skal holde buske og trævækst i skak. Alt dette til glæde for flere sommerfugle, insekter, firben og vilde blomster.
Der er også foretaget veteranisering (der laves kunstige huller med motorsav i træer til flagermus, fugle m.m.)  i Ær og Rødeg, som begge er træarter, som ikke er hjemhørende i Danmark.

Desværre er der en del turister som kommer alt for tæt på det sårbare fugleliv på Enø overdrev

Næstved Kommune godkendte i sommers miljøgodkendelse i henhold til husdyrbrugloven til at etablere svineproduktion på Valmosevej 9 i Herlufmagle, selv om samme ejer også har svineproduktion i nr. 9a.

DN Næstved finder ikke, at der kan være tale om to adskilte bedrifter, men at bedrifterne må betragtes som både er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundne. Vi mener at Næstved Kommune skal behandle denne miljøgodkendelse i sammenhæng med Valmosevej 9A. Der er tale om samme ejere af begge adresser, og begge har en produktion af svin – den ene pt. af smågrise (#9A) og den anden med mulighed for fuld-flex af svin. Læs mere her om DN Næstveds klage: 

 

 

 

Skal Næstved fortsat være en by med en industrihavn? Det var det helt store diskussionsemne i store dele af året. Der er fremkommet flere forskellige løsningsmuligheder, herunder at industrihavnen helt nedlægges. DN Næstved mener at den nuværende placering er den bedste løsning, hvis man tager i betragtning problemerne klima, miljø, biodiversitet og landskabelige hensyn.
Det er indlysende at ved at nedlægge eller flytte havnen opnås nogle bymæssige udviklingsmuligheder for Næstved centrum og havneområde. Men det er ikke vores opgave i DN, at pege på løsningsmuligheder, som alle i forskelligt omfang vil forringe naturen.

 

Et tilbagevendende problem er fældning af træer på kommunal jord langs vores veje og små grønne områder, hvor kommunen ofte vælger den hurtige løsning - nemlig at fælde træerne. I stedet for grundigt at undersøge, om det nu også er nødvendigt at fælde eller måske nøjes med at beskære. Men også på privat jord, i kolonihaveforeninger og grundejerforeninger er der problemer. Det er et stadig mere og mere diskuteret spørgsmål: Hvorfor fælde træerne?
Men det er vigtigt når man klager over træfældninger lige at undersøge sagen ordentligt, mange steder er fældning eller udtynding af træer velbegrundet. Det kan f.eks. være for at skabe mere oversigt og tryghed på offentlige stier, gøre plads til sol og lys ved vandhuller og søer eller forbedre forholdene for underskoven, hvor anemoner og sommerfugle vil glæde sig eller over mere lys.

En hel allé med gamle kastjnetræer blev fjernet i 2021 fordi der skal anlægges en solcellepark.

Alternativ energi i form af vindmøller og solceller skal der gøres plads til. Planer om solceller dukker op flere og flere steder (Spragelse, Saltø, Fensmark Energipark) og vindmøller ved Sparresholm og Fensmark. Vi mener det er vigtigt at der tages hensyn til naboer i området og naturen som bliver inddraget med nye påvirkninger. Det er også vigtigt at forskellige beskyttelseslinjer, fredninger, jord- stendiger og at eksisterende bevoksninger f.eks. med gamle vejtræer ikke skal vige pladsen for nye solceller. Det er vigtigt med mere alternativ energi, men hvis disse anlæg skal have folkelig opbakning, bør det ske med hensyntagen til mennesker og natur. Et kedeligt eksempel er i nærheden af Fensmark, hvor en række med store gamle Rønnebær og kastanjetræer er blevet fældet af en privat lodsejer for at få plads til en ny solcellepark. Det er den slags eksempler der kan bremse den grønne omstilling og gøre det unødigt konfliktfyldt.

Tre spændende blomster fra den fredede Stejlehøj.  Engkabbeleje, Bukkeblad og Kødfarvet Gøgeurt.

Det var min beretning fra dette år. På årsmødet der afholdes den 23 oktober vil jeg og bestyrelsen sætte fokus på udvalgte dele af dette års sager og vores arbejde i bestyrelsen. Men der skal være god tid til at høre de fremmødte medlemmers ønsker om debat til vores arbejde og aktuelle sager.
Link til vores årsmøde