Debatindlæg

Adgang til Enø Overdrev

Pressemeddelelse:

Danmarks Naturfredningsforening Næstved har gennem en længere periode fulgt debatten om adgangen til Enø Overdrev og mener, at det vil være ønskeligt at give offentligheden adgang på visse betingelser.

Enø Overdrev er omfattet af adskillige naturbeskyttelsesbestemmelser og er udpeget som Natura 2000 og EU-fuglebeskyttelsesområde.
Området er umådelig vigtigt for adskillige ynglefugle, fx ternearter og klyder, men er også af stor betydning for rastende vinterfugle såsom store flokke af gæs. Flere ynglefugle, som er tilknyttet overdrevet, er gået voldsomt tilbage gennem de senere år, og derfor er det af stor vigtighed at beskytte deres ynglesteder.


De seneste år er antallet af besøgende til Enø Overdrev steget markant, og for at det skal være relevant, at offentligheden skal kunne besøge Enø Overdrev, så skal der være meget klare regler for færdsel for at beskytte fuglelivet. Det vil være hensigtsmæssigt, at Enø Overdrev lukkes for offentligheden i fuglenes yngleperiode 1/4–15/7, ligesom det sker på lignende lokaliteter. Oplysning om dette bør de besøgende få ved, at der ved indgangen til Enø Overdrev via låge/stente opsættes en tydelig information om, hvordan hensynsfuld færdsel skal ske:

  • At hund ikke må medtages i perioden 16/7-1/11 pga. græssende husdyr.
  • At hund må medtages i snor i perioden 1/11-1/4.
  • At det henstilles, at de besøgende følger traktorsporet, jf. tavlens kort (Amtets gamle, udmærkede kort, som står lige ved indgangen/stenten).

Det kan absolut ikke anbefales, at der er nogen form for færdsel på den nordlige kyststrækning, da det er Statens Vildtreservat og meget vigtigt for rastende vandfugle hele året.


I forlængelse af Helle Jessens indlæg den 10/12-2019 i Sjællandske, så giver Naturbeskyttelsesloven ikke mindst retningslinjer for, hvordan naturen skal beskyttes. Og Enø Overdrev er et værdifuldt og naturfølsomt område, som kalder på naturbeskyttelse.

 

Med venlig hilsen

Erica Heyckendorff

Formand for lokalafdeling Næstved,

Danmarks Naturfredningsforening

Amtets informationstavle ved Enø Overdrev.