Debatindlæg

Fruens Plantage - naturen og brugen af området

Indlæg om aktiviteterne i Fruens Plantage optaget i Sjællandske den 16. januar 2020.
Piratstier i Fruens Plantage, formentlig skabt af mountainbikere.
Foto: Rune Larsen, den 11. januar 2020.

Fruens Plantage er en væsentlig del af Mogenstrup Åsen og udgør et stykke bynær natur til stor glæde for borgere. Det er vigtigt, at vi passer godt på dette område. At Fruens Plantage er afholdt og betydningsfuldt, ses af de mange brugere af området. Så mange brugere, at det kan være svært at få/give plads til alle – og ikke mindst svært for naturen.

Fruens Plantage kaldes af kommunen for en "aktivitetsskov". I Danmarks Naturfredningsforening Næstved hæfter vi os især ved ordet skov. Og vi ønsker for alle, at de har adgang til skov og anden natur.

Alle aktiviteter i Fruens Plantage bør foregå med respekt for den natur, som netop gør Fruens Plantage attraktiv for så mange. Det kan i nogle tilfælde betyde indskrænkninger i aktiviteter og færdsel. Der er f.eks. registreret markfirben, som er omfattet af EU's Habitatdirektiv, bilag IV, og dermed er et dyr, som Danmark er særlig forpligtet til at passe på. Det betyder bl.a., at aktiviteter ikke må beskadige eller ødelægge markfirbenets yngle- og rasteområder. Særligt om foråret ynder markfirben at tage ophold på solvarme sten.

Danmarks Naturfredningsforening Næstved ønsker det undersøgt, om dette på nogen måde kan være i konflikt med mountainbikernes rockgardens (store sten der køres på), der kan være attraktive varmepladser for markfirben. Kan der f.eks. etableres alternative varmepladser med store sten som firbenene kan sole sig på, eller bør sporet lukkes i perioder? I Danmarks Naturfredningsforening Næstved ønsker vi, at kommunen iværksætter en undersøgelse af plante- og dyrelivet i Fruens Plantage med særligt henblik på at sikre arter, der er truede og kræver særlig beskyttelse, som f.eks. markfirben.

I Fruens Plantage er der etableret vandreruter, rideruter og mountainbikespor - mange endda. Så mange, at man som førstegangsbesøgende kan have meget svært ved at orientere sig, vide hvor sporene krydses, eller bare hvilke spor/stier, der er til hvem. Ved indgangene til skoven bør der altid være foldere/kort, så man kan orientere sig om, hvem man kan forvente at møde hvor; men disse mangler ofte.

Danmarks Naturfredningsforening Næstved opfordrer til, at der kun rides og cykles på de dertil indrettede, godkendte stier/ruter. Dele af bestyrelsen i DN Næstved var for nylig på tur i Fruens Plantage, hvor vi ved selvsyn oplevede selvbestaltede piratspor og forhindringer. Vi kan derfor kun bifalde Helle Jessens opfordring til, at disse fjernes.

Derudover er etableret flere nye spor, som ikke er aftegnet på oversigtskortet, som anviser de autoriserede MBT-ruter. Nogle af disse ikke-autoriserede spor er endda anlagt med både bjælke – og stensætning, ligesom visse af de fornyligt foretagne rydninger i skoven ligner invitationer til etablering af endnu flere MTB-spor.
Mountainbikere skal udvise respekt for området og andre besøgende ved at holde sig på det spor, der oprindeligt er etableret, dvs. de autoriserede ruter. At etablere nye spor og forhindringer, vil vi mene, har karakter af selvtægt.

Derfor hilser Danmarks Naturfredningsforening Næstved idéen om et bredt sammensat brugerråd, hvor også fagfolk med viden om natur og miljø deltager, velkommen. Vi deltager gerne.

Eftersom Fruens Plantage jo er fredet, så vil vi i den kommende tid nærlæse fredningsbestemmelserne og naturbeskyttelsesloven, ligesom vi overvejer at tage kontakt til Fredningsnævnet for at få deres tilkendegivelse af, om fredningsbestemmelserne er overholdt.

Med venlig hilsen

Erica Mangor Heyckendorff

Formand for lokaldeling Næstved
Danmark Naturfredningsforening