Almindelig Blåfugl (hun) i Rejnfan i Mogenstrup Gl. Grusgrav.
26. juli 2017.
Fotograf: Kurt Ramskov Laursen.

Nedenfor ses et luftfoto over Mogenstrup Gammel Grusgrav.

 • Det rødskraverede er et færdiggravet område baseret på en gammel gravetilladelse.
 • Det røde område er skov.
 • Det grønne område er et §3-område, dvs. beskyttet natur.

DN Næstveds hovedfokus for naturbevarelsen var de områder, der rummede orkideer, svampe og var rig på insekter. Den store sø har stejle sider, og der har tidligere været opfodret ænder, så det bedste for søen ville være en mere skrånede søbred, til fordel for padder. Store dele af overdrevet forventes i løbet af en kort periode at vokse til i træbevoksning, hvorfor dette område kunne kan forbedres ved en god efterbehandling. Området ved de to små søer søgtes bevaret og efterfølgende naturplejet. Hele området langs Egemosevej ønskedes bevaret, sammen med det nordlige område ved den stor sø. Dette område ville nok vinde ved plukhugst i skovbæltet, så det blev mere lysåbent.

Kampen for bevarelsen af naturværdier i grusgraven

 • 18.11.2013: Næstved Kommune modtog ansøgning om gengravning i Mogenstrup Gl. Grusgrav.

 • 26.02.2015: Region Sjælland gav tilladelse til gengravning!
  Der blev givet tilladelse til gravning i både det grønne og det røde område. Myndighederne havde ved et besøg i §3-området (det grønne) ikke kunne konstatere overdrevsplanter. Besøget blev fortaget i marts 2014!

 • 02.03.2015: DN påklagede tilladelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.
  Indsigelsen blev begrundet med at §3-området ikke var besigtiget på et for overdrevet gunstigt tidspunkt. Foråret/sommeren 2015 blev området besigtiget af en biolog fra DN og der blev udarbejdet en artsliste for overdrevsplanter i §3-området. Denne artsliste samt fundliste over svampe og insekter blev brugt som eksempel på hvorfor DN mente at området ikke var undersøgt til bunds!

 • 01.08.2016:Natur- og Miljøklagenævnte afviste tilladelsen til gengravning begrundet i utilstrækkelig behandling/undersøgelse af naturværdierne inden for gravetilladelsens område, således tilladelsen skulle genbehandles.

 • 14.09.2016: Næstved Kommune, Regionen, ejeren og DN Næstved mødtes i Mogenstrup Gl. Grusgrav for i fællesskab at besigtige området med det formål at indgå et forlig om hvor der kunne graves.

Ejeren har efterfølgende indsendt ny ansøgning om gravning inden for området angivet med de gule streger nedenfor.

Dette betyder at de områder som DN Næstved har ønsket friholdt for gravning er pillet ud af ansøgningen! Det er ligeledes aftalt, at DN (efter nærmere aftale) må iværksætte naturplejning i området med orkideer og at der kigges på evt. plukhugst i skovbæltet. DN har dog stadigvæk ikke set plejeplanen (2016).