De to kommende projekter er:

  • Baltic Pipe
    Baltic Pipe er en gasrørledning, der planlægges etableret fra Polen via Danmark til Nordsøen frem mod 2022. Efter planen skal den forløbe i Næstved Kommune fra syd for Fuglebjerg til syd for Faxe, se kort. Høringsperioden er dec. 2017 - jan. 2018. Det foreslåede forløb af ledningen går fortrinsvis gennem landbrugsjord. DN Næstved undersøger om naturområder, samt kulturarv som fortidsminder er berørt og vil i så fald medtage det i høringssvaret.

  • Turismestrategi
    Byrådet i Næstved Kommune har udsendt et større forslag til et turismetillæg i offentlig høring i perioden 10. januar - 7. marts. Det foreslår bl.a. etablering af nye sommerhusområder ved Karrebæk og Bisserup. DN Næstved vil de næste uger granske oplæggets konsekvenser for naturen og afgive høringssvar før udløbet af høringsperioden.
Planlagte sommerhusområder på Karrebækvej over for "De Hvide Svaner" og umiddelbart før Karrebæk - fra Næstved Kommunes forslag til Turismetillæg.

Igangværende og nye sager blev gennemgået på mødet. De tre sager nævnt i resuméet fra sidste bestyrelsesmøde blev alle fulgt op.

  1. Sagen om fældningen langs Ellebækken tager Næstved Kommune sig af.
  2. Lodsejeren, der ønsker at genetablere natur i stedet for andedam, får en positiv tilbagemelding, hvor DN Næstved bemærker at sagen først behandles af DN, når den kommer i høring i forbindelse med den kommunale sagsbehandling af lodsejerens konkrete ansøgning.
  3. Byggesagen i det fredede område ved Tystrup-Bavelse-søerne blev afslået i fredningsnævnet.

DN Næstved har nu en plan for arrangementerne for perioden frem til 1. juni på plads, og de er oprettet på fanen Arrangementer. Der mangler lidt detaljer for nogle af arrangementerne.