Bestyrelsesmødet var det første efter årsmødet i oktober, og et væsentligt punkt var derfor konstitueringen af bestyrelsen, som resulterede i, at DN Næstved fik en ny formand, Erica Heyckendorff. Der er også lavet et udkast til fordeling af arbejdsopgaver, men den fastlægges først endeligt på næste møde.

Der blev orienteret om igangværende sager, som DN Næstved følger og er involveret i:

  • Tre sager om lukkede adgangsveje til naturen. DN Næstved besluttede at sætte fokus på dette område i 2018.
  • To landbrugssager, hvor der ønskes udvidelse af en svinefarm og etablering af en minkfarm. DN Næstved høres i disse sager. Minkfarmen er indtil videre stoppet på grund af dens beliggenhed ved et vigtigt naturområde.
  • Kommunen har foranlediget en "oprensning" af et vandløb i et beskyttet naturområde - det tenderer en opgravning. DN Næstved agter at klage, da beskyttet natur formodes truet.
  • Der er udført fældning af mange gamle træer i et område i den østlige del af kommunen, som i særlig grad rammer levesteder for flagermus. DN Næstved undersøger sagen.
  • Vejrabatter og grøftekanter bliver i voksende omfang slået, hvilket fjerner endnu et levested for vilde planter, smådyr og insekter. Kommunen overvejer at ændre proceduren for slåningen, som måske yderligere vil forringe biodiversiteten.
  • En sommerhusejer på Enø bygger inden for strandbeskyttelseslinjen. Sagen ligger stadig i Kystdirektoratet.

I bestyrelsesmødet deltog også 4 ad-hoc frivillige, som påtager sig mindre opgaver. En af de frivillige har påtaget sig at være webmaster for DN Næstved. Kommunikationspolitikken blev derfor drøftet. Det blev besluttet at informere mere om bestyrelsens arbejde, de lokale arrangementer og arbejdsgrupper.