Klage over §16a miljøgodkendelse af Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle.

Næstved Kommune har d. 10. juli 2023 meddelt godkendelse efter §16a i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle. Danmarks Naturfredningsforening (DN) indsendte d. 7. august 2023 en foreløbig klage over udvidelsen. Hermed følger den
endelige klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

DN finder ikke, at der kan være tale om to adskilte bedrifter, men at bedrifterne må betragtes som både er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundne. DN mener at Næstved Kommune skal behandle denne miljøgodkendelse i sammenhæng med Valmosevej 9A.
Der er tale om samme ejere af begge adresser, og begge har en produktion af svin – den ene pt. af smågrise (#9A) og den anden med mulighed for fuld-flex af svin.
Som det fremgår flere steder, er der tale om en forureningsmæssig sammenhæng når det kommer til lugt og ammoniakemission, dog er der ikke beregnet på, hvad den kumulative lugt til hhv. naboer og nærmeste samlede beboelse kommer til at have af betydning, når ansøger i #9 udvider med et produktionsareal på 4.270 m2 . Derudover kommer #9 til at placere døde svin hos #9A. Man må også formode, at der leveres foder o. lign. nogenlunde samtidig til de to bedrifter, hvilket dermed må anses som en driftsmæssigt forbundethed. DN finder det noget underligt, at samme ejere ønsker at drive to bedrifter lige op ad hinanden, uden at de på nogen måde kan tænkes at være sammenhængende. 

DN mener, at denne måde at etablere nye husdyrbedrifter i ’teknisk tilknytning til eksisterende byggeri’ ved udmatrikulering, vil kunne danne præcedens andre steder i landet. Denne ’metode’ vil bl.a. kunne bevirke, at Husdyr-IT vil give ikke-retvisende udregninger af miljøpåvirkningerne fra fx ammoniak og lugt til omgivelserne, når bedrifterne ligger så tæt op ad hinanden.

I Nævnsafgørelse NMK-132-00837 (af 10. april 2018) fremgår det, at ”Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at det ikke i godkendelsesmæssig sammenhæng er muligt at adskille forureningen fra anlægget på Søvigmarkvej 40 fra den forurening, som hidrører fra anlægget beliggende på naboejendommen Søvigmarkvej 41. Nævnet har ved vurderingen navnlig lagt vægt på den korte afstand mellem de to anlæg, herunder det forhold, at en stald på Søvigmarkvej 41 delvist ligger på den nye matrikel. Det er herefter nævnets vurdering, at anlæggene er forureningsmæssigt forbundne, idet det reelt ikke er muligt at beregne og vurdere miljøpåvirkningen fra anlæggene på de to ejendomme hver for sig. 
På baggrund heraf finder Miljø- og Fødevareklagenævnet, at det ansøgte projekt, som søges etableret på Søvigmarkvej 40, og det eksisterende husdyrbrug på Søvigmarkvej 41 skal godkendes samlet i medfør af husdyrbrugslovens § 13, jf. § 12.6”. DN finder, at det samme forhold gør sig glædende i denne sag. Det fremgår, at ansøger bliver nødt til at hæve alle afkast med 0,3 m for at overholde lugtgenerne til nærmeste nabo. Men DN synes ikke at kunne se, om der er taget højde for dette i beregningerne af ammoniakdepositionen på kategori 1-3 naturen?

Danmarks Naturfredningsforening anmoder hermed Miljø- og Fødevareklagenævnet om at omgøre Næstved Kommunes miljøgodkendelse til et afslag.

Med venlig hilsen
Therese Nissen
Natur- og Miljømedarbejder